Korzystanie ze strony

Regulamin korzystania ze strony internetowej gigabus.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Usługodawca ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.

2. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem www.gigabus.pl.

§ 2 Definicje zawarte użyte w Regulaminie, które oznaczają:

Bilet – elektroniczny dokument upoważniający do przejazdu na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę;

Bilet jest uznawany jednocześnie jako faktura na podstawie § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz.360), przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz.1661);

Dane – dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, numer telefonu, oraz adres poczty elektronicznej;

Formularz – formularz umieszczony w portalu gigabus.pl służący do zakupu biletu;

Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Usługodawcy i świadczonych przez niego usług dostępny pod adresem URL: www.gigabus.pl lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL;

Usługi – usługi sprzedaży online, o których mowa w § 3 Regulaminu, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na stronach portalu;

Usługobiorca – osoba, która korzysta z usług, o których mowa w § 3 Regulaminu;

Usługodawca – Gigabus.pl Spólka z o.o. 11-500 Świdry 31/1 NIP: 845-198-58-12;

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1999 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926).

§ 3 Rodzaje i zakres świadczenia usług

1. Na podstawie regulaminu Usługodawca w ramach portalu internetowego gigabus.pl świadczy Usługobiorcy usługi polegające na sprzedaży online biletów oraz przesyłaniu biletów, a także rozpatruje reklamacje dotyczące sprzedaży tych biletów.

 

2. Proces zakupu online biletu przez Usługobiorcę składa się z następujących etapów:

a) wybór trasy oraz dat(y) podróży,

b) podania imienia i nazwiska oraz adresu email, zaakceptowania warunków zakupu biletu przez Usługobiorcę – dokonanie zamówienia biletu,

c) wybór sposobu płatności za bilet,

d) płatność za bilet,

d) potwierdzenie na portalu realizacji zamówienia przez Usługodawcę,

e) dostarczenie Usługobiorcy pocztą elektroniczną lub sms potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę biletu.

3. Płatności za bilet można dokonać za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego lub zwykłego, (w tym przypadku konieczny jest wczesniejszy 3 dniowy termin zapłaty, aby płatnośc dotarła na rachunek Usługodawcy).

4. Umowa Przewozu określona w Regulaminie przewozów, pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę (o którym mowa w §3 pkt 2d). Potwierdzenie realizacji zamówienia i bilet jest dostarczany Usługobiorcy pocztą elektroniczną lub sms po dokaniu opłatności i odnotowaniu jej na rachunku Usługodawcy.

5. Usługobiorca może uzyskiwać informacje oraz zgłaszać zapytania związane z przesyłaniem biletu elektronicznie poprzez:

a) stronę kontakt i zawarty w niej formularz kontaktowy: www.gigabus.pl/kontakt 

b) pocztę elektroniczną wysyłaną na adres biuro@gigabus.pl

c) dedykowaną linię telefoniczną udostępnioną przez Usługodawcę pod numerem: 791 46 66 44 na (koszt połączenia wg. stawek lokalnych operatorów).

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostarczania Usługi z powodu prac konserwacyjnych nad systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz na czas aktualizacji danych na stronie internetowej.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Usługobiorca może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia usług przez Usługodawcę:

a) listem,

b) formularz na stronie: www.gigabus.pl/kontakt

c) e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@gigabus.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać dane Usługobiorcy.

4. O wyniku reklamacji Usługodawca powiadomi Usługobiorcę listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

§ 5 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gigabus.pl Spólka z o.o. 
z siedzibą 11-500 Świdry 31/1. Państwa dane osobowe zbierane są w celu przygotowania i realizacji umowy sprzedaży biletów, mogą być one również wykorzystywane przez Spólkę w celach marketingowych, o ile wyrażą Państwo na to zgodę. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Zawsze przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i jest niezbędne do zawarcia umowy i zakupu biletu on-lnie na stronie Usługodawcy.

2. Usługodawca przetwarza powierzone mu w formularzu dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca może przetwarzać, bez zgody Usługobiorcy, dane w celu prawidłowej realizacji usług oznaczając te dane jako niezbędne do świadczenia usług. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Usługobiorca wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.

3. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu prawidłowej realizacji Usługi i niezbędnym do tego zakresie, Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do danych, które umieścił w formularzu wraz z możliwością ich aktualizacji oraz zmiany.

4. Usługodawca może wykorzystywać dane Usługobiorcy do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania Usługobiorcy Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru w treści formularza.

5. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Usługobiorcy, Usługodawca używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer portalu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają sprawne świadczenie usług. Usługobiorca może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usług.

 

§ 6 Zasady korzystania z treści Portalu

Wszelkie prawa do zawartości stron portalu gigabus.pl, w tym prawa do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron, baz danych oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w portalu nie oznacza nabycia przez Usługobiorców i innych użytkowników portalu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jego stronach. Usługobiorca i inni użytkownicy Portalu mogą korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części portalu w całości lub we fragmentach, jak również pobieranie lub wtórne wykorzystanie istotnej co do jakości lub ilości części zawartości baz danych umieszczonych na stronach portalu, w tym używanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z portalu (tzw. „screen scraping”, „web scraping” lub „web Indexing”). Przewoźnik zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do stron portalu podmiotom naruszającym powyższe zasady korzystania z portalu.

Robimy wszystko, abyś w łatwy sposób zaplanował swój przejazd, kupił bilet w optymalnej cenie bez żadnych dodatkowych opłat i podróżował z nami, zawsze bezpiecznie i komfortowo. Twoje zadowolenie z trafnego wyboru jest dla nas najważniejsze!